T Á J É K O Z T A T Ó

 

a 2014/2015. tanévben induló

rendőr szakképzés

felvételi követelményeiről és eljárási rendjéről

A rendészeti szakközépiskolák államilag elismert, rendőr szakképesítést adó, érettségire épülő nappali tagozatos szakképzésre várják a jelentkezőket.

 

A magas követelményeket támasztó, korszerű ismereteket nyújtó iskolák a vonatkozó jogszabályokban rögzített juttatásokban (diákigazolvány, ösztöndíj, „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésére történő felkészítés, igény és lehetőség esetén szállás és étkezés, természetbeni ruházati ellátás stb.) a hatályos normák szerint részesítik a tanulókat. A Rendőrség a képzés során szakmai gyakorlatra fogadja a tanulókat, majd utánpótlási igényei szerinti számban a sikeres szakmai vizsgát tett fiataloknak hivatásos tiszthelyettesi állományban beosztást ajánl fel.

 

A fenti körülményekkel függ össze, hogy a jelentkezés, a felvételi eljárás, valamint a képzés számos elemében eltér más szakképző iskolák rendjétől. Ezért kérjük, hogy a rendőr pálya iránt érdeklődők fokozott figyelemmel tanulmányozzák a kezükben lévő tájékoztatót, hogy megfontoltan dönthessenek.

 

NE FELEDJE: A rendészeti szakközépiskolába történő jelentkezésével élethivatást is választ!

 

 

A jelentkezés feltételei

 

A rendészeti szakközépiskolába jelentkezőnek tudnia kell, hogy csak akkor van reális esélye a felvételre, ha a szakképzésre történő jelentkezés általános feltételein túl a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben szereplő követelményeknek is megfelel. Kimondottan szigorúak az erkölcsi tartásra, fizikai állóképességre, az egészségi és pszichikai állapotra vonatkozó előírások. Aki e sajátos elvárásoknak nem tud eleget tenni, nem kezdheti meg tanulmányait.

 

NE FELEDJE: A jelentkezés előtt tanulmányozza ezeket a követelményeket, s döntse el van-e esélye a felvételre, illetve tudatosan készüljön a fizikai és a műveltségi felmérésre!

 

1. Rendészeti szakközépiskolába jelentkezhet, aki:

 

 • magyar állampolgár vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező olyan személy, aki a magyar állampolgárságot legkésőbb a beiratkozásig megszerzi,
 • a jelentkezés évében 18. életévét betölti,
 • cselekvőképes (cselekvőképes az a beszámítási képességgel rendelkező nagykorú, aki nem áll gondnokság alatt és döntéséért jogi felelősséggel tartozik),
 • állandó bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkezik,
 • büntetlen előéletű, és életvitele kifogástalan (a Rendőrség a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény – a továbbiakban: Szolgálati Törvény – alapján csak olyan személyeket fogadhat, akiknek magatartása, életvitele a hivatásos állományúakkal szembeni társadalmi elvárásoknak megfelel. A közeli hozzátartozók és a jelentkezővel közös háztartásban élők életvitelét abból a szempontból vizsgálják, hogy a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását veszélyezteti-e),
 • ·      közép- vagy emeltszintű érettségivel rendelkezik vagy 2014. július 1-ig eredményes érettségi vizsgát tesz,
 • vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmasságának megállapításához szükséges vizsgálaton történő részvételt,
 • elfogadja egyes alkotmányos jogainak a Szolgálati Törvény szerinti korlátozását, amennyiben hivatásos állományba kerül,
 • hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, továbbá lakóhelyi és családi körülményeinek, illetve korábbi büntetéseire vonatkozó adatainak előzetes vizsgálatához,
 • vállalja a hivatásos szolgálatot, a szakképzéssel járó – szerződésben foglalt – követelmények, kötelességek teljesítését,
 • vállalja, hogy felvétele esetén a jelentkezés helyétől eltérő, másik rendészeti szakközépiskolába átirányítható,
  • befizeti a jelentkezési adminisztrációs költséget (jelen felvételi eljárás időszakában 5 000 Ft-ot)

 

 

A jelentkezés módja

 

 

2. Rendészeti szakközépiskolába az Országos Rendőr-főkapitányság honlapjáról (www.police.hu), továbbá a rendészeti szakközépiskolák, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok honlapjáról letölthető jelentkezési lappal és az 5. pontban előírt dokumentumok csatolásával lehet pályázni.

 

3. Egy pályázó csak egy rendészeti szakközépiskolába nyújthat be jelentkezési lapot. A jelentkezési lapot, a csatolandó dokumentumokat a megpályázott szakközépiskolába személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként kell eljuttatni.

 

A rendészeti szakközépiskolába jelentkezés nem zárja ki felsőoktatási intézménybe történő jelentkezését!

 

 

NE FELEDJE: A jelentkezési anyagot 2014. február 14-ig kell az iskolákhoz eljuttatni!

A határidő után beérkezett jelentkezési kérelmeket a szakközépiskola elutasítja.

 

 

4. A pályázó jelentkezési anyagát abba a rendészeti szakközépiskolába adja be, ahová felvételt szeretne nyerni.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az iskolák közül bármelyiket választja, az Országos Rendőr-főkapitányság döntése alapján – a Rendőrség szolgálati igényeinek megfelelően – nevezik ki a különböző szervekhez a megyékben, illetve Budapesten.

 

A szakképesítés megszerzését követően a majdani szolgálati helyre történő kinevezés szempontjából nem döntő, hogy mely rendészeti szakközépiskolában végzi tanulmányait, ezért ha az utazási költségek, az utazási idő, a kollégiumi költségek minimalizálására törekszik, az Ön érdekében javasoljuk, hogy a lakóhelyéhez közelebb lévő, könnyebben megközelíthető oktatási intézménybe adja be jelentkezési lapját.

 

A felvételi ponthatárok a jelentkezők számától és a felvételi keretszámoktól függően alakulnak ki (az elmúlt évek felvételi ponthatárairól, a jelentkezők számáról az oktatási intézmények honlapján, illetve a tanulmányi osztályok illetékesénél tájékozódhat)!


A jelentkezéshez szükséges iratok

 

5. A jelentkezés a felvételi egységcsomagban található és kitöltendő nyomtatványok, valamint a jelentkezési lapon feltüntetett – jelen tájékoztatóban is felsorolt – dokumentumok benyújtásával történik. Jelentkezéskor az alábbi iratokat kérjük:

5.1. jelentkezési lap (2014/2. sz. nyomtatvány)

5.2. 1. sz. nyilatkozat (2014/5. sz. nyomtatvány), amelyben a jelentkező vállalja, hogy a szakközépiskola elvégzése után – a Rendőrség szolgálati igényeinek megfelelően – az ország területén bárhol, az országos rendőrfőkapitány által meghatározott szervnél, a végzettségének megfelelő beosztásban két évig szolgálatot lát el.

5.3. 2. sz. nyilatkozat (2014/6. sz. nyomtatvány), amelyben a jelentkező hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, lakó- és családi körülményeinek, életvitele kifogástalanságának, továbbá a büntetlen vagy büntetett előéletére vonatkozó adatoknak – a felvételi követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében történő – ellenőrzéséhez.

5.4. az önéletrajz (esszé jellegű), saját kézzel írva, aláírva, melynek terjedelme nem haladhatja meg a két (A/4 méretű) oldalt,

5.5. alkalmassági kérdőív (2014/8 sz. nyomtatvány), melynek az első oldalát a jelentkező tölti ki, és írja alá, a második oldalt pedig a pályaalkalmassági vizsgálatokat végző rendőrségi orvosok töltik ki. A nyomtatványt a főkapitányság orvosánál történő vizsgálatra vigye magával.

5.6. háziorvosi kérdőív (2014/9. sz. nyomtatvány), a háziorvossal töltendő ki. A nyomtatványt a főkapitányság orvosánál történő vizsgálatra vigye magával.

5.7. háziorvosi igazolás a fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálaton való részvételhez (Kérjük, szerezze be és küldje be a jelentkezési lapjával együtt a rendészeti szakközépiskolába!)

5.8. mindenkinek: egy évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye, valamint az egészségi állapotával, illetve korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések, labor és röntgen vizsgálati leletek stb.). Férfiaknak egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye, nőknek egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet és egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye. Kérjük, ezeket is szerezze be és a rendőr-főkapitányságnál lebonyolításra kerülő orvosi vizsgálatra, szíveskedjen magával vinni az alkalmassági és a háziorvosi kérdőívvel együtt! (Ne küldje be a szakközépiskolába a jelentkezési lappal együtt!)

5.9. az 5 000 Ft adminisztrációs költség befizetését igazoló postai feladóvevény (szelvény) másolata. Az adminisztrációs költség befizetését szolgáló csekkhez (készpénzátutalási) postautalványhoz a postahivatalokban díjmentesen lehet hozzájutni, azon olvashatóan szerepeljen a jelentkező neve és lakcíme.

5.10. az érettségi bizonyítvány fénymásolata, (Ha a jelentkező a felvételi évében érettségizik, az érettségi vizsga után köteles haladéktalanul – de legkésőbb 2014. július 01-ig – érettségi bizonyítványának fénymásolatát eljuttatni a szakközépiskolába. Amennyiben a megadott határidőre bizonyítványának másolatát nem küldi be az iskolába, a jelentkezőt a felvételi eljárásból kizárják. A felvételt nyert pályázónak a beiratkozáskor az eredeti érettségi bizonyítványát be kell mutatnia.)

5.11. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely a rendészeti szakképzés megkezdéséhez a jogszabályokban előírt büntetlen előélet igazolására szükséges. A hatósági erkölcsi bizonyítványt a postahivatalokban lehet beszerezni! A kérőlap II. pontjában jogi személy részére kell kérni a kézbesítést, és a rendészeti szakközépiskola címét kell beírni. A kérőlap III. pontjában „igen”-t kell jelölni, mert a kérelmező speciális feltételeknek való megfelelésről kér igazolást, mégpedig a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 37/A. § (1) bekezdés a) – f) pontjai alapján, tehát a kérőlap IV. pontjában ezt a törvényt kell megjelölni. (A nyomtatvány kitöltési mintáját az adott rendészeti szakközépiskola honlapján megtekintheti.) Fontos tudni, hogy a rendőri szervek a hatósági bizonyítványban (pl.: mentesítés miatt) nem szereplő adatokat is értékelik a kifogástalan életvitel követelményeinek megfeleléskor, s így esetenként úgynevezett ”tiszta” hatósági bizonyítvánnyal sem nyer felvételt a jelentkező.

5.12. mindazon dokumentumok fénymásolata, amelyek igazolják, hogy a jelentkező felvételi többletpontszámra vagy mentességre jogosult. Ha a pályázó a jelentkezési határidőig ezen dokumentum okkal nem rendelkezik, lehetősége van arra, hogy bemutassa azokat a tanintézeti felvételi során, vagy legkésőbb 2014. július 01-ig eredetiben vagy hitelesített másolatban. A határidő után bemutatott, vagy beérkezett dokumentumok alapján a jelentkező már nem kaphat többletpontot.

 

6. Az a jelentkező, aki az egyszeri írásbeli felszólítás ellenére a megadott határidőig nem küldi be az előírt összes dokumentumot, elutasításra kerül a felvételi eljárás további folytatásától.

 

7. A jelentkező által befizetett adminisztrációs költség nem téríthető vissza.

 

A felvételi eljárás

 

8. A felvételi eljárásban az a pályázó vehet részt, aki a jelentkezési feltételeknek megfelel.

 

9. A felvételi eljárás elemei:

 

 • a rendészeti szakközépiskolában: végrehajtandó szakmai irányultságú általános műveltségi írásbeli vizsga (teszt), és a fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálat, majd az előzetes felvételi ponthatár meghatározása

 

 • a pályázó lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerinti rendőri szervnél: egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat, jelentkező ellenőrzése, meghallgatás,

 

 • a rendészeti szakközépiskolában: a végleges felvételi ponthatár meghatározása, felvételi döntés.

 

NE FELEDJE: a felvételi eljárás egyes elemeinek ismertetése csak tájékoztató jellegű, ez részletesen és pontosan az iskola felvételi szabályzatából ismerhető meg!

A jelentkező ellenőrzése

 

 

10. A lakóhely, illetőleg tartózkodási hely szerinti rendőri szervnél végrehajtandó felvételi eljárási szakasz végső fázisában a pályázót meghallgatás céljából behívják az illetékes rendőri szervhez, ahol az állományilletékes vezető által kijelölt bizottság a meghallgatás zárásaként ismerteti a pályázóval az ellenőrzés eredményét. A bizottsági beszélgetés „alkalmatlan” minősítése is kizárja a felvételizőt a felvételi eljárás további folytatásából.

 

A felvételi pontszámuk alapján felvehető jelentkezőknél a Nemzeti Védelmi Szolgálat lefolytatja a kifogástalan életvitel ellenőrzését. Az ellenőrzés során a Nemzeti Védelmi Szolgálat elvégzi az adategyeztetést, illetve a pályázó lakókörnyezetéből információkat szerez be abból a célból, hogy megállapítsa, a pályázó életmódja, életvitele megfelel-e a jövőbeni hivatásos állományba vétel feltételeinek.

Az iskolai felvételi vizsgák

11. A pályázó a felvételi eljárás valamennyi vizsgálatán, vizsgáján köteles személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni, ez személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel történhet.

Nem vehet részt a felvételi eljárás iskolai vizsgáin az a pályázó, aki nem írja alá a jelentkezési egységcsomagban szereplő 1. és 2. számú nyilatkozatot.

Az egyes részvizsgák megkezdése előtt a pályázók tájékoztatást kapnak a vizsga tartalmáról, a lebonyolítás rendjéről és az értékelés szempontjairól. A jelöltek a tájékoztatás tényét írásban igazolják, csakis ezt követően kezdhetik meg a felvételi vizsgát.

 

11.1. A szakmai irányultságú műveltségi vizsga a pályázó választott hivatásához kapcsolódó – alapvetően a középiskolai tananyagban, illetve a megadott irodalomban szereplő – állampolgári, társadalmi, történelmi és igazgatási ismeretekben való tájékozottságát méri fel.

 

A feladatlap megoldása során segédeszköz (lexikon, kézikönyv stb.) nem használható.

 

A teszt pontértékeléses és kizáró jellegű. Az a pályázó, aki nem érte el a feladatlap hibátlan megoldásáért kapható pontszám felét, “nem felelt meg” minősítést kap.

 

A kitöltés napján a pályázónak tájékoztatást kell adni elért eredményéről és pontszámáról. A pályázó a kijavított tesztjébe a vizsga napján, az értékelést követően – az iskola igazgatója által meghatározott időpontban és helyen – betekinthet, melyhez a javítási útmutatót is rendelkezésére kell bocsátani. Javítási hiba esetén azonnal kérhető kiigazítás. A kapott pontszám, a végleges eredmény ellen fellebbezési lehetőség nincs. Ez alól kivétel az, ha összeadásbeli számszaki hiba következett be, melynek azonnali korrigálása helyben történhet.

 

Ajánlott irodalom:

 • Kukorelli István – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Állampolgári ismeretek középiskolások számára
 • Gimnáziumban vagy szakközépiskolában a 9-12. évfolyamokon használt, érettségire felkészítő történelem tankönyvek.

 

Mindegyik tankönyv esetében annak utolsó – általában tárgyévi, utánnyomott – kiadása értendő!

 

11.2. A fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálat célja a pályázó erőnlétének, terhelhetőségének és fejleszthetőségének felmérése, illetve megállapítása.

Fizikai alkalmassági vizsgálaton csak az a pályázó vehet részt, aki rendelkezik a háziorvosa által a fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálaton való részvételhez kiállított igazolással. (2014/7 nyomtatvány)

A pályázó a vizsga előtt köteles jelenteni, ha egészségi probléma miatt nem tudja a feladatokat, gyakorlatokat végrehajtani. Ebben az esetben a pályázót a szakközépiskola igazgatója egy másik vizsganapra fogja behívni, ez azonban csak egy alkalommal történhet.

A megkezdett vizsga csak abban az esetben ismételhető meg egy alkalommal, ha a pályázó a vizsga során a gyakorlatok végrehajtására sérülés miatt alkalmatlanná válik.

A fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálat korcsoportos, pontértékeléses és kizáró jellegű követelményeit a 2014/10 számú tájékoztató tartalmazza.

A felvételiző fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgája csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha korcsoportjában az egy kötelező (2000 méteres futás) és a hat (fekvőtámasz, felülés, ingafutás, hajlított karú függés, fekve-nyomás, helyből távolugrás) választható gyakorlatok közül még négy végrehajtásának értékelése szerint legalább „megfelelő” minősítést ér el. „Megfelelő” minősítést akkor kap a pályázó, ha az összesített pontszáma az öt fizikális számból eléri a 80 pontot és a gyakorlatok mindegyikét eredményesen végrehajtotta (nincs 0 pontos kísérlete).

A vizsga befejezésekor a pályázót az elért részeredményéről és pontszámáról tájékoztatni kell. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. Ez alól kivétel az, ha összeadásbeli számszaki hiba következett be, melynek azonnali korrigálása helyben történhet.

 

 

NE FELEDJE: a jelentkezési egységcsomag 2014/10. sz. dokumentuma ad tájékoztatást a végrehajtás módjáról és feltételeiről! Készüljön céltudatos edzéssel a vizsgára! Törekedjen a legjobb eredmény elérésére!

 

Egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat

 

12. Egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatra az a pályázó utalható be, aki az előzetes ellenőrzés során „alkalmas” minősítést szerzett, valamint a felvételi eljárás szakközépiskolában végrehajtott részében a műveltségi vizsga során és a fizikai alkalmassági vizsgálaton „megfelelő” minősítést kapott és elérte az igazgató által meghatározott előzetes ponthatárt.

A vizsgálatokat a majdani hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges egészségi és pszichikai követelményeknek való megfelelés megállapítása céljából végzik el.

A hatályos szabályok szerint az egészségi alkalmasságot kizáró fontosabb okokat a jelentkezési egységcsomag 2014/11. számú dokumentumában találja meg!

 

Pontértékelés

 

13. A felvételi eljárásban elért, szerzett pontszámot a fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálaton elért pontszám (max. 125 pont), a szakmai irányultságú műveltségi teszt megoldása (max. 100 pont) során kapott, illetve a többletpontok, és a felvételi kedvezményre kapott pontszám összeadásával kell megállapítani (max. 225 pont – a többletpontok, kedvezmény nélkül).

 

14. Az a pályázó, aki a műveltségi vizsga során „megfelelt” és a fizikai alkalmassági vizsgálaton legalább „megfelelő” minősítést szerzett, úgynevezett többletpontot kaphat, amennyiben az erre irányuló jogosultságát határidőn belül igazolni tudja.

 

15. Többletpontot a következőkért kaphat a jelentkező:

a)      A tanulmányok megkezdését megelőző 3 évben az Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny (egyéni versenykategória döntő) I.-X. helyezéséért a helyezéssel ellentétes mértékű (I.=10 pont; X.=1 pontszám, többszöri döntős szereplés esetén is kizárólag egy alkalom, a legmagasabb helyezés vehető figyelembe)                                                                                                      10-1 pontot

 

b)      Állami nyelvvizsgáért:

típus

A

B

C

alapfokú állami nyelvvizsga

2 pontot

1 pontot

3 pontot

középfokú állami nyelvvizsga

3 pontot

2 pontot

5 pontot

felsőfokú állami nyelvvizsga

5 pontot

3 pontot

8 pontot

 

Az ugyanabból a nyelvből szerzett különböző szintű állami nyelvvizsgából csak a legmagasabb fokú számítható be. Az azonos nyelvből és azonos fokon külön letett „A” és „B” típusú nyelvvizsgára a két nyelvvizsgára kapott pontszám összege kapható.

 

c)      „B” kategóriájú gépjárművezetői engedélyért:                                                 8 pontot,

 

d)     Az Országos Képzési Jegyzékbe bejegyzett számítógép-kezelői vagy egyéb, államilag elismert informatikai végzettségért, valamint ECDL bizonyítványért:                                              5 pontot,

 

e)      Az Országos Képzési Jegyzékbe bejegyzett biztonsági őr, fegyveres biztonsági őr, személy-és vagyonőr, biztonságszervező I., biztonságszervező II., végzettségért:

5 pontot,

 

 

f)       A belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból érettségit tett, vagy a felvételi évében ebből a tárgyból érettségiző pályázó az e tárgyból kapott érettségi osztályzata alapján a következő többletpontokban részesül:

-     jeles:               8 pont,

-     jó:                   6 pont,

-     közepes:          4 pont,

-      elégséges:       2 pont,

 

g)      A versenyszerű sportolásért 3 éven belül – egyesületi igazolás alapján – a Jelentkezési lap 14. pont 7-8. alpontja valamelyikének teljesülése esetén az alábbi többletpontokban részesül (a pályázónak csak egy sportágra, a számára legkedvezőbb eredményre adható többletpont):

 

7. nemzetközi szintű versenyen az ország képviseletében teljesített versenyzésért    10 pont,

8. hazai, országos felnőtt, junior versenyen vagy Diákolimpián I-VIII. helyezésért    5 pont,

 

h)      A Rendőrség roma ösztöndíjas programjának résztvevője                               5 pontot.

16. Felvételi kedvezmény:

 

Aki az Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny csapatversenye döntőjének résztvevője volt a tanulmányok megkezdése évében, a versenyen végrehajtott fizikai (erőnléti) versenyrészen elért egyéni teljesítménye alapján – kérésére – mentesülhet a fizikai (erőnléti) vizsga alól. E vizsgarészre megkaphatja a versenyrészen elért pontszámát.

 

17. A felvételi összpontszámot a szerzett pontszám és a többletpontok számtani összege adja.

A jelentkezők behívása

 

18. a) A pályázókat az iskolai felvételi vizsgákról a szakközépiskola értesíti. Az értesítés minden esetben tartalmazza a vizsgával, vizsgálattal kapcsolatos összes tudnivalót. Az értesítéseket úgy küldi a szakközépiskola, hogy az a tárgynap előtt legalább 10 nappal a pályázóhoz eljusson. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a pályázó az első behívásban szereplő időpontban – igazolt, rajta kívül álló ok miatt – nem tud megjelenni.

b) A pályázót az előzetes egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatra, valamint a meghallgatásra a lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerinti rendőri szervhez az illetékes megyei rendőr-főkapitányság humánigazgatási szolgálata hívja be.

 

A felvételi döntés

 

19. A felvételi összesítő adatlapon feltüntetett és nyilvántartott, valamint a felvételi eljárás során keletkezett egyéb okmányok, információk és minősítések alapján a felvételi döntés a szakközépiskola igazgatójának hatáskörébe tartozik.

19.1. Az a pályázó nyerhet felvételt, akinek összesített pontszáma eléri, vagy meghaladja a végleges felvételi ponthatárt, az egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatokon, valamint a bizottsági beszélgetésen „alkalmas” minősítést kapott, az ellenőrzésen megfelelt és később sem merült fel kizáró körülmény. Pontazonosság esetén – a felvételi keretszám figyelembe vételével – a pályázó érettségi jegyeinek magasabb átlageredménye dönt.

 

19.2. A szakközépiskola igazgatója 2014. július 10. – 2014. augusztus 31. között írásban értesíti a felvételi döntésről a jelentkezőt.

 

A pályázók jogorvoslati lehetőségei a felvételi eljárás során

20. A felvételi eljárás alatt:

a)      Jogorvoslati kérelemmel kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatos szabályok esetleges megsértése, vagy törvénysértés esetén lehet élni az Országos Rendőr-főkapitányságon, a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A kérelmet a szakközépiskola igazgatójánál lehet előterjeszteni.

b)      Ha a jelentkező a szakmai irányultságú műveltségi teszt értékelése során „nem felelt meg”, illetőleg a fizikai (erőnléti) vizsgálat értékelése során “nem megfelelő” minősítést kapott, csak eljárási szabálytalanság miatt élhet panasszal.

A „nem felelt meg” és a „nem megfelelő” minősítés kizárja a pályázót a felvételi eljárás további részéből.

c)      Az elsőfokú egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat „alkalmatlan” minősítése ellen fellebbezésnek van helye, melyet a vizsgálat eredményének ismertetése után azonnal, vagy legkésőbb 8 napon belül lehet benyújtani a rendészeti szakközépiskola igazgatójához.

Az elsőfokú minősítés ellen benyújtott fellebbezés alapján ismételt egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatra kerül sor. A pályázók behívásáról, illetőleg a vizsgálatok eredményeiről történő értesítésről a rendészeti szakközépiskola igazgatója gondoskodik.

d)     A bizottsági beszélgetésen kapott „alkalmatlan” minősítés ellen jogorvoslati kérelemmel kizárólag az eljárással kapcsolatos szabályok esetleges megsértése, vagy törvénysértés esetén lehet élni az Országos Rendőr-főkapitányságon, a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A kérelmet a szakközépiskola igazgatójánál lehet előterjeszteni.

 

21. A felvételi döntés után:

a)      A teljes felvételi eljárás végén az iskolaigazgatói döntés ellen a pályázó jogorvoslati kérelemmel élhet, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kérelmet az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének címezve, a rendészeti szakközépiskolán kell benyújtani. A másodfokú döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs.

b)      A rendészeti szakközépiskola igazgatója érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt a kérelmet, amely:

-          elkésett,

-          nem eljárási szabálysértésre utal,

-          az egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon, másodfokon hozott döntést kifogásolja,

-          a fizikai (erőnléti) és a szakmai műveltségi teszt pontszámát kifogásolja,

-          a felvételi ponthatár el nem érése miatt keletkezett.

 

NE FELEDJE: ha a tájékoztatóban foglaltakat áttanulmányozta, és azok figyelembevételével jelentkezik a rendészeti szakközépiskolába, jó eséllyel pályázhat a felvételre! Kérje szülei, tanárai, a rendészeti szakközépiskolák, és a Rendőrség személyzeti szervei tanácsát, felvilágosítását!

 

Pályaválasztásához sok sikert kívánnak Önnek a Rendőrség és a rendészeti szakközépiskolák.

 

 

Budapest, 2013. október 31.